shot for Prada Cloudbust landing

photography: Shuwei Liu
models: Yinyin, Bohan Qiu, Gele
make-up: Regia Lu
hair: James Wang
produced: Lizi
assistants: Shukui Liu, Meng qi

Special thanks to Charles De Tinqueux, Alexandre Serres, and Ning Lu

and thanks to VOGUE Italia for supporting.

https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-1.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-10.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-6.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-4.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-3.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-8.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-7.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-9.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_untitled-21.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/41_pradabyshuweiliu-11.jpg