Editorial shot for Croquis SS19

Photography: Shuwei Liu

Models: Lukas Joo, Alvin Li, Yifang-Chuer
3D design: Skene Milne
Stylist: Dre Romero
Styling assistant: Mim
Make-up: Regia Lu
Hair: Wanghai
Producer: Lizi
Assistant: Peach, Guzi, Weil

https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-6.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-8.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-13.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-17.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-1.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-10.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-11.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-16_v2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-19_v2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-19.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-21.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-4.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-12.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-15.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-3.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-18.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/43_aifa-shuweiliu-5.jpg